Privacy- en cookieverklaring


Op deze pagina vindt u de Privacy- en cookieverklaring van Nederland Eet Groep B.V.. Nederland Eet Groep respecteert de privacy van bezoekers van de website, en de bezoekers die toegang hebben tot onze website of diensten via een mobiele applicatie (tezamen de website”) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Nederland Eet Groep B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en/of die wij verzamelen omdat u gebruik maakt van onze diensten. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (zoveel mogelijk anoniem)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens gaat u akkoord met de overdracht, opslag of verwerking. Nederland Eet Groep B.V. zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet aan ons verstrekt dan is het mogelijk dat wij onze dienst(en) niet kunnen uitvoeren. Dit kan resulteren in het niet kunnen nakomen van onze verplichtingen.


Grondslagen en doeleinden van de gegevensverwerking


Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen.

Toestemming

Nederland Eet Groep B.V. vraagt gebruikers toestemming om persoonsgegevens te verzamelen. Eén van de voorwaarden voor rechtsgeldige toestemming voor gegevensverwerking is u als eindgebruiker en consument de vrije keuze moeten hebben om toestemming te geven.

Nederland Eet Groep B.V. vraagt toestemming om persoonsgegevens op te slaan aan de eindgebruiker op de volgende manieren:

 • Door middel van het invullen van de persoonsgegevens middels het aanmeldscherm op onze internetpagina na het plaatsen van een bestelling.
 • Door middel van het invullen van de persoonsgegevens middels het aanmeldscherm op onze applicatie op de mobiele telefoon of ander apparaat.
 • Door middel van het accepteren en toestaan van onze internetpagina en/of applicatie om de locatiegegevens automatisch te bepalen.
Noodzaak uitvoer van een dienst

Het verkrijgen en opslaan persoons- en locatiegegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Om u onze dienst te kunnen leveren, verzamelen wij uw gegevens voor diverse doeleinden:

 • Voor het afhandelen van de betaling (voor zover van toepassing), om aan de restaurants de bezorggegevens van klanten te kunnen verstrekken, en om in het geval bestellingen niet bezorgd mochten worden eventueel aan de klant de betaling te retourneren. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door u opgegeven gegevens.
 • Om ons in staat te stellen u toegang te verschaffen tot de relevante onderdelen van de website en om de door u gevraagde diensten te leveren. Op deze manier kunnen we facturen sturen en contact met u opnemen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten. Tevens zullen we de verzamelde gegevens zo gebruiken en analyseren om onze onderneming te kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen, of voor ieder ander doeleinde, hetzij analytisch, en om ons te helpen fraude te voorkomen. Voor zover doelmatig, nu en in de toekomst, heeft u de mogelijkheid uw voorkeuren te uiten inzake het gebruik van uw gegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, dit kan op de door uw gewenste wijze (schriftelijk) worden gedaan.
 • Indien u daarmee bij uw bestelling hebt ingestemd gebruiken we uw gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten. Daar waar u daarmee heeft ingestemd, kunnen we uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze andere producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, waaronder direct marketing diensten. We kunnen contact met u opnemen d.m.v. post, telefonie, een mobiel bericht of via de e-mail. Later aan- of afmelden voor deze communicatie kan via uw persoonlijke account, via de afmeldlink in de nieuwsbrief of door schriftelijk contact met ons op te nemen. Als u contact opneemt met de klantenservice zullen we door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of oplossen van de klacht. Om onze dienstverlening optimaal aan te bieden, kunnen deze gegevens worden gebruikt voor klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Uw gegevens zullen worden gebruikt om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee onze website te verbeteren, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Indien u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Het delen van uw persoonsgegevens met restaurants


Nederland Eet Groep B.V. verstrekt uw persoonsgegevens (naam, adres en telefoonnummer) aan het door u gekozen restaurant, zodat dit restaurant uw bestelling kan bezorgen. Hiermee bent u direct klant van het restaurant. Het restaurant is daarmee zelf verantwoordelijke over deze persoonsgegevens en heeft haar eigen verplichtingen inzake de verwerking van deze gegevens. Indien u vragen heeft over hoe het restaurant met uw gegevens omgaat, kunt u dan ook het best contact met het desbetreffende restaurant opnemen.


Het delen van uw persoonsgegevens met derde partijen


Nederland Eet Groep B.V. sluit met alle partijen, waarmee we samenwerken en waar uitwisseling van persoonsgegevens plaatsvindt een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om ervoor te zorgen dat deze partijen net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij doen.

In de verwerkersovereenkomst zijn duidelijke onderlinge afspraken gemaakt, over onder anderen (maar niet gelimiteerd tot):

 • Details van de Verwerking
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Rechten en verplichtingen van Verantwoordelijke
 • Verplichtingen van Verwerker

Het opslaan van persoonsgegevens


Nederland Eet Groep B.V. bewaart factuurgegevens (alleen de noodzakelijke gegevens: naam, adres, bankrekeningnummer) voor de door wettelijk bepaalde, door de belastingdienst vereiste, periode van 7 jaar. Deze gegevens worden intern bewaard op beveiligde servers van Nederland Eet Groep B.V.

NAW-gegevens en telefoonnummer worden opgeslagen voor de periode van 6 maanden. Daarna zullen deze gegevens worden gewist uit ons systeem.

Tevens zullen de noodzakelijke gegevens (naam, adres en bankgegevens) worden doorgegeven aan een derde partij. Dit is noodzakelijk om de bestelde producten te kunnen verwerken en afleveren. Nederland Eet Groep B.V. sluit met partijen waarmee wij samenwerken en waar uitwisseling van facturatiegegevens plaatsvindt een verwerkersovereenkomst waarin precies staat hoe de derde partij dient om te gaan met deze gegevens.

Nederland Eet Groep registreert en slaat gegevens van eindconsumenten op wanneer deze worden ingevuld op de website of applicatie. Tevens is het mogelijk dat bij installatie van de applicatie op het mobiele apparaat toestemming wordt gevraagd om bepaalde gegevens automatisch te mogen registreren en/of opslaan.

Nederland Eet Groep B.V. slaat zo min mogelijk gegevens op servers op voor verwerking en laat gegevensverwerking voornamelijk plaatsvinden op de apparatuur van de gebruiker zelf, zoals een smartphone. Voor de gegevens die wel moeten worden opgeslagen op de server, maken wij gebruik van de servers van TransIP (locatie Amsterdam).

Indien onze onderneming een samenwerkingsverband aangaat met, geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overgedragen aan of fuseert met, een andere onderneming, dan wel een andere onderneming koopt, zullen uw gegevens ter beschikking worden gesteld of worden overgedragen aan de doelvennootschap, de verkrijgende rechtspersoon, werknemers van de doelvennootschap of verkrijgende rechtspersoon en/of betrokken adviseurs. Tevens wordt er opnieuw een verwerkersovereenkomst met de betreffende partij(en) gesloten.


Beveiliging en bewaartermijn


Nederland Eet Groep B.V. slaat persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, locatiegegevens, telefoonnummer en bankgegevens, voor het uitvoeren van onze diensten, 6 maanden op (‘Bezoekersregistratie’ en/of ‘Logging internetgebruik, netwerk‘, grondslag Vrijstellingsbesluit WBP). Persoonsgegevens, zoals NAW-gegevens en bankgegevens worden, bij vereiste van de wet, 7 jaar opgeslagen, als het doel is het bewaren van facturatiegegevens voor de belastingdienst en vallen onder Debiteuren- en crediteurenadministratie (grondslag Wet op de Rijksbelastingen). Verouderde persoonsgegevens worden automatisch verwijderd.

We nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen om misbruik onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijziging tegen te gaan. Indien u een wachtwoord heeft gekozen waarmee u de toegang krijgt tot bepaalde delen van de website bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We adviseren u dit wachtwoord met niemand te delen.


Het minimaliseren van het vragen en verwerken van persoonsgegevens


Privacy by design

Nederland Eet Groep B.V. werkt volgens Privacy by design; dit betekent dat wij al bij het ontwerp van ons platform hebben voorzien in technische en organisatorische maatregelen om de privacyrisico's voor mensen zo klein mogelijk te maken. Onder anderen door persoonsgegevens te pseudonimiseren en niet meer persoonsgegevens te verwerken dan noodzakelijk voor het doel van uw verwerking (dataminimalisatie).

Privacy by default

Tevens werkt Nederland Eet Groep B.V. met Privacy by default, dit houdt in dat wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat, als standaard, de instellingen en functies van de producten of diensten op de meest privacy vriendelijke stand staan.

Pseudonimisering

Nederland Eet Groep B.V. gebruikt hashing als methode om persoonsgegevens te pseudonimiseren.


Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU of internationale organisatie


Nederland Eet Groep B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan landen of organisaties buiten de EU.


Inzage, correctie en verwijdering


U heeft te allen tijde het recht de gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder reden uw persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens u niet relevant zijn, kunt u contact met ons opnemen. Dit kan via [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.


Besluitvorming, profilering, en hoe Nederland Eet Groep B.V. die besluiten nemen


Nederland Eet Groep B.V. maakt gebruik van besluitvorming en profiling op basis van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of wanneer u toestemming geeft om ons persoonsgegevens automatisch te laten bepalen. De analyse (handmatig en automatisch), verwerking en gebruik van deze persoonsgegevens is slechts en alleen voor marketing- en communicatie doeleinden.


Google Analytics


Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaat pagina's zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Facebook en Twitter op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Aanpassingen in onze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd, we raden u dan ook aan regelmatig deze pagina te bezoeken voor eventuele updates.


Gebruik van cookies


Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting en stappenplan voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


Contactgegevens


Nederland Eet Groep B.V.
Meeuwenlaan 4-6
8011 BZ  Zwolle

E-mail: [email protected]

KvK 71803963.

Versie april 2021